Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek
1. Elérhetőség
2. Általános Szerződési Feltételek
3. Vásárlói Tájékoztató

1. Elérhetőség

Online jegyeladás Szolgáltatója:
Cégnév és jogi forma: INTERTICKET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 8.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-736766
Adószáma: 1384709-2-42
E-mail címe: interticket@interticket.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: Munkanapokon 9.00-20.00 óra között:
(061) 266-0000 vagy interticket@interticket.hu

Hétvégén, ünnep- és munkaszüneti napokon 10.00 - 19.00 óra között: (06 30) 29-29-253

Üzemeltető:
Cégnév és jogi forma: Premier Szervező és Jegyiroda Kft.
Székhely/telephely/lakcím: 8000 Székesfehérvár, Temesvári u. 20
Nyilvántartó hatóság: Székesfehérár, Cégbíróság
Cégjegyzékszám/egyéni váll.ig.sz.: 07-09-012301
Adószám: 13759508-2-07
E-mail cím: infovpremieriroda.hu
Honlap: www.premieriroda.hu
Telefon: 0622507235


2. Általános Szerződési Feltételek

I. Általános rendelkezések

1. Az InterTicket Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató; részletes cégadatok és elérhetőség az „Elérhetőség” részben találhatók) on-line internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet különböző színházi-, zenei-, sport és egyéb eseményekre (a továbbiakban: Rendezvény) szóló belépőjegyek (a továbbiakban: Belépőjegyek) megvásárlásának elősegítésére.

2. A weblap üzemeltetője (a továbbiakban: Üzemeltető; részletes cégadatok és elérhetőség az „Elérhetőség” részben találhatók) a Rendszer szerződéses felhasználójaként saját weblapján keresztül közreműködik a Belépőjegyek értékesítésében. A Szolgáltató az Üzemeltető weblapján keresztül a Vásárlók részére a Rendszerében fellistázott Rendezvények Belépőjegyeinek megvásárlását biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás).

3. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató, az Üzemeltető (a továbbiakban a Szolgáltató és az Üzemeltető együttesen: Jegyértékesítő) valamint az internetes rendszerét használó természetes személy (a továbbiakban: Vásárló; a továbbiakban mindhárman együttesen: Szerződő Felek) között Belépőjegyek megvásárlására vonatkozó Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

II. A Jegyértékesítő és a Rendezvényszervező viszonya

1. A Belépőjegy megvásárlásán túlmenő szolgáltatás, vagyis a Rendezvény tényleges lebonyolítása tekintetében a Vásárló a Rendezvény szervezőjével (a továbbiakban: Rendezvényszervező) kerül szolgáltatási jogviszonyba. A Jegyértékesítő a Rendezvény szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a Belépőjegyek értékesítésére korlátozódik. A Jegyértékesítő és a Rendezvényszervező által nyújtott szolgáltatások – és az értük való felelősség – tehát elkülönülnek. A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége. A Jegyértékesítő nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvényen fellépő művészek, sportolók, más előadók szereplése, illetve előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán. A Belépőjegy ennek megfelelően egy szerződés a Rendezvényszervező és a Vásárló között, amelyben a Rendezvényszervező vállalja a Rendezvény lebonyolítását a Vásárló pedig megfizeti a Belépőjegy ellenértékét.

2. A Rendezvényszervező neve és más azonosítási adatai a Belépőjegy elülső oldalán szerepelnek.

III. Az ÁSZF elfogadása

A Vásárló az internetes vásárlás során legkésőbb a „Fizetés” gomb megnyomásával elfogadja a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, és annak adatkezelésre vonatkozó szabályaiban meghatározott körben hozzájárult.

IV. Írásbeli szerződés, iktatott forma

Az internetes vásárlás útján létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják.

V. A szerződés nyelve, az ÁSZF területi hatálya

A Felek közötti megállapodás a nyelvválasztás szerinti nyelven, vita esetén magyar nyelven jön létre. Az internet sajátosságai miatt a jelen ÁSZF területi hatálya nem korlátozódik a Magyar Köztársaság területére.

VI. Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Vásárlót a változások www.jegy.hu oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

VII. A Vásárló adatai

1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy a Belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

2. A Vásárlót teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

3. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Vásárlótól. A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Vásárlónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Vásárló valódiságát ellenőrizni.

4. A Vásárló beleegyezését adja, hogy az általa elektronikusan megadott adatokat elektronikusan használja a Szolgáltató a szerződés teljesítése céljából. Beleegyezik továbbá, hogy ezen adatok az egyazon csoporton belüli társaságoknak valamint az érintett Rendezvényszervezőknek az adatvédelemre vonatkozó jogi rendelkezések és megkötések keretein belül továbbításra kerüljenek.

5. A Szolgáltató a Vásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Amennyiben a Szolgáltatás kapcsán jogvita merülhet fel, úgy a jogvita időtartamáig, illetve az igény elévüléséig tart az adatkezelés.

6. Amennyiben a Vásárló feliratkozik a Szolgáltató hírlevelére, a Szolgáltató saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet küld neki. Az adatok ilyen célú felhasználását a Vásárló – leiratkozással – bármikor megtilthatja. A Szolgáltató a Hírlevélre feliratkozott Vásárlók esetében jogosult a lakóhely, illetve korábbi vásárlások és más megadott adatok alapján valószínűsíthető érdeklődési kör szerint személyre szabottan is rendezvényt ajánlani.

7. Előzetes regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Vásárlónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. Az adatok ilyen célú felhasználását a Vásárló – leiratkozással – bármikor megtilthatja.

8. A szolgáltatás igénybevételével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatokat továbbíthassa a saját cégcsoportján belüli cégeknek Magyarország területén, továbbá az adott rendezvény szervezőjének abból a célból, hogy a Rendezvényszervező a rendezvény elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy a nézőt bármilyen szempontból érintő fontos körülményről közvetlenül és azonnali módon is tájékoztatást adhasson, illetve a jegyek visszaváltását vagy becserélését közvetlenül intézhesse.

9. A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

VIII. Az internetes jegyvásárlás menete

A jegyvásárlás menetére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató Vásárlói Tájékoztatója tartalmazza.

IX. Vételár, fizetési és szállítási feltételek

1. A vételár kiegyenlítésére, a fizetési módokra, a jegyek átvételére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató Vásárlói Tájékoztatója tartalmazza.

2. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség.

4. A Belépőjegyek árának meghatározása az adott Rendezvényszervező hatáskörébe tartozik. Ha a Rendszer igénybevételéért a Vásárlónak kezelési költséget kell fizetnie, akkor azt a vásárlás folyamata során a Rendszer pontosan feltünteti. A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA összegét tartalmazzák. A kiválasztott szállítási és fizetési módok további költségekkel járhatnak, amelyet a Rendszer pontosan feltüntet. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Belépőjegyek vételárát a Rendezvényszervező utasításai alapján, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

5. A Belépőjegy kosárba helyezése nem kötelezi a Vásárlót vásárlásra. Amennyiben a Vásárló mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Belépőjegyet, akkor azt a kosarából bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti.

6. A Szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség.

7. A vásárlás elektronikus bizonylatait a Szolgáltató saját székhelyén őrzi meg, a kiállított számlát a Vásárló részére abban az esetben postázza, amennyiben azt Vásárló a vásárlás folyama során kéri és ezt a kérését a Rendszer kezelőfelületén megfelelően megjelöli.

X. A saját nyomtatású jegyekre (e-Ticket) és mobil jegyekre vonatkozó speciális szabályok

1. A saját nyomtatású jegyeket a Vásárló a sikeres vásárlást követően saját maga töltheti le a saját vásárlói oldalán keresztül és maga nyomtathatja ki. Az e-Ticket belépőjegyeket nem lehet sem személyesen a jegypénztárakban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott e-Ticket abban az esetben használható fel, amennyiben azon a vonalkód és a vonalkód melletti kód jól olvasható.

2. A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a vásárlót terheli. Az e-Ticket belépőjegyet a Vásárló köteles kinyomtatva a Rendezvényre magával hozni. Vásárló tudomásul veszi, hogy az e-Ticket-en található vonalkódot a Rendezvényszervező a Rendezvény helyszínén elektronikusan ellenőrzi, és azonnal érvényteleníti. A belépés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első jegy érvényes, amelyet a Rendezvényszervező beléptető-rendszere a meghatározott adatokkal elfogadott. A következő ugyanazon adatokkal rendelkező jegyeket automatikusan érvényteleníti az első. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az e-Ticket belépőjegyet vásárlóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

3. Amennyiben a Vásárló a mobil telefonkészülékén kapja meg a Belépőjegyet (ún. mobil jegy), és azt bármely okból elveszti (pl. törlés vagy a mobiltelefon elvesztése következtében) a Vásárlónak a mobiltelefon szolgáltatójával kell kapcsolatba lépnie. A mobil jegy nem másolható és nem küldhető tovább.

XI. Elállás a szerződéstől

A vásárlás a „Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Ezt követően a Vásárlót a 17/1999. (II.5.) kormányrendelet 1. §. (4) b) bekezdése alapján a Belépőjegy értékesítési szolgáltatás igénybe vételétől való elállási jog nem illeti meg. A Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

XII. A Szolgáltató Szolgáltatásának korlátai

1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

3. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás honlapján az egyes Rendezvényekhez kapcsolódó információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, különös tekintettel a Rendezvényszervezőtől beszerzett információkra nézve.

4. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

5. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

6. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló, a Rendezvényszervező, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

XIII. A Rendezvényre vonatkozó szabályok

1. A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége. A Rendezvényszervező neve és más azonosítási adatai a Belépőjegy elülső oldalán szerepelnek. Ennek megfelelően a Vásárló tudatában van annak, hogy a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvény megtartása, illetve az azon fellépő művészek, sportolók, stb. előadásának illetve részvételének minősége, a rendezvény lebonyolítása, megtartása kapcsán. A Rendezvényen való részvétel kapcsán jogviszony és szolgáltatási kötelezettség a Belépőjegyet felmutató személy, illetve a Rendezvény szervezője között jön létre. Ezt a jogviszonyt a Rendezvény illetve a Rendezvényszervező hivatalos honlapján található szabályzatok határozzák meg. A Szolgáltató ezért nem lehet részese a Rendezvényszervező és a Vásárló (illetve a jegy mindenkori birtokosa) közötti esetleges jogvitának, amely a Rendezvény minőségének elégtelensége vagy a rendezvény elmaradása miatt indul.

2. A Belépőjegy szabadon átruházható. A Vásárló kijelenti, hogy a Belépőjegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a Szolgáltató ÁSZF-jét elfogadta.

3. Amennyiben az a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy a Belépőjegyen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépőjegy pótlására nincs lehetőség.

4. A Belépőjegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű, a tényleges kezdés időpontja ettől eltérhet.

5. A Belépőjegy fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a Belépőjegyet a hamisítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató, a Rendezvényszervező, vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a Belépőjegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a Belépőjegy felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

6. Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre (gyermekjegy, nyugdíjas jegy, szakmai jegy stb.) A jogosultság meglétét a Szolgáltató nem vizsgálja. A Rendezvényszervező a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a belépőjegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a jegy Vásárlója illetve a Belépőjegy felmutatója kártérítésre nem jogosult.

7. Bizonyos Belépőjegyek a Rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására jogosítanak fel.

8. A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja.

9. A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek; a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem a Rendezvény szervezője, sem a felvétel jogos felhasználója felé semmilyen igényt.

10. A részvételi feltételeket, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a Rendezvényszervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása illetve a Rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató illetve a Rendezvényszervező kártérítésre nem kötelezhető.

11. A Rendezvényszervezők rendszerint fenntartják a jogot a fellépő művész személyében, a szereposztásban, illetve a Rendezvényben történt kisebb vagy indokolt változtatásokra.

12. Szabad téren megrendezett Rendezvény esetében a Rendezvényszervezőnek lehetősége van tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap dátuma meghirdetésre került, a Rendezvényszervező bármikor dönthet úgy, hogy a Rendezvényt az esőnapon tartja meg. A Szolgáltató e döntésről a Vásárlókat a JEGY.HU oldalon keresztül haladéktalanul tájékoztatja, amint a Rendezvényszervezőtől az erre vonatkozó információkat megkapja. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog. Az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A Rendezvényszervező jogosult ettől eltérő szabályokat meghatározni az esőnapra illetve a részben megtartásra került Rendezvényekre vonatkozóan.

13. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Rendezvényszervező dönti el és annak megvalósulásáért a Rendezvényszervező a felelős. A Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi JEGY.HU honlapján a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat, amint azokat hivatalos formában megkapta a Rendezvényszervezőtől. A Szolgáltató a Rendezvényszervezőtől érkező, a Belépőjegyek visszaváltására vonatkozó megbízás hiányában a Belépőjegyek visszaváltására, a Belépőjegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhető. A visszaváltásra a Rendezvényszervező által megadott, de maximum a meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti belépőjegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A Belépőjegy árán felül, - amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani - sem a Rendezvényszervező, sem a visszaváltást végző nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a Belépőjegyek visszaváltására nincs mód.

14. A Belépőjegy árán felül igénybe vett, a Belépőjegy megvásárlása során igénybe vett egyéb szolgáltatások árának visszatérítésének jogosságát aszerint kell megítélni, hogy az egyes szolgáltatások a szolgáltatás nyújtója által teljesedésbe mentek-e.

15. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

XIV. A honlapon megjelenő szerzői jogok

1. A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2. A Vásárló által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, közzétételére, átdolgozására, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Vásárló részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

XV. Záró rendelkezések

1. A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

2. A jelen ÁSZF Magyar nyelven készült, értelmezésében a Magyar jog szabályai az irányadók.

3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.3. Vásárlói Tájékoztató

1. Az internetes jegyvásárlás
2. Előadások keresése, tallózás
3. Jegykiválasztás
4. Kedvezmények
5. A kosár használata
6. A szolgáltatás díja
7. Fizetés
8. Számlaigénylés bankkártyás vásárlás esetén
9. A vásárlás visszaigazolása
10. Elállás a vásárlástól
11. Jegyek átvétele, a kézbesítés módja
12. Elmaradt előadások
13. Adatainak tárolása, védelme
14. Telefonos, internetes ügyfélszolgálatok


1. Az internetes jegyvásárlás

A jegyértékesítési oldalon ön információt kaphat a rendszerünkhöz kapcsolódó előadóhelyek előadásairól, az azokra megvásárolható jegyekről. A kiválasztott előadás nézőterén egyúttal ki is jelölheti az ön által megvásárolni kívánt belépőjegyet, amelyet azonnal meg is vásárolhat bankkártyája segítségével.

2. Előadások keresése, tallózás

A keresőben adja meg a keresett műsorcímet (elegendő a műsorcímből egy szótöredék beírása). Az „OK” gomb, vagy az Enter billentyű megnyomása után a találati oldalon választhatja ki a keresett előadást. Amennyiben a megadott keresőszó alapján csak egy előadás létezik, az adott előadás részletes információja jelenik meg.

További keresési lehetőségek:

Minden előadás
„Minden előadás” opció választása esetén a program időrendi sorrendben listázza ki az előadásokat. A rendszerben több ezer előadás található, ezért az előadások listája felett látható LAPOZÓ-val tud időben távolabbi előadásokat keresni. A dátum mellett olvasható, hogy melyik városban, melyik előadóhelyen lesz látható az előadás. A városnevére kattintva további, az adott városban játszott előadások listája látható időrendi sorrendben. Az előadóhely nevére kattintva az itt játszott előadások listája böngészhető, időrendi sorrendben. Az előadás címére kattintva az előadás részletes információit tartalmazó adatlap olvasható.

Városok szerint
Amennyiben egy adott városban keres előadást, használhatja a városok szerinti tallózót. A városok mellett zárójelben látható, hogy az adott városban mennyi előadás közül válogathat. A város nevére kattintva az adott városban játszott előadások listája látható időrendi sorrendben.

Helyszín szerint
Hasonlóan a városok szerinti böngészéshez, itt is ABC sorrendben soroljuk fel azokat az előadóhelyeket, amelyekhez jegyeket kínálunk. A helyszín neve mellett zárójelben látható, hogy az előadóhelyen mennyi előadás közül válogathat.

Előadás címe szerint
Ebben az esetben a rendszerben található műsorokat listázzuk ABC sorrendben. A lap tetején található betűkre kattintva az adott betűvel kezdődő előadásokat jeleníti meg a rendszer. A műsorcím mellett olvasható, hogy melyik városban, melyik előadóhelyen játsszák (mindkettő kattintható).

Időpont szerint
Ebben a menüpontban egy naptár jelenik meg. A naptár felett a hónap neve mellett a << és >> nyilakkal haladhat előre és hátra az időben. Az aktuális hónapnál korábbi hónap nem jeleníthető meg. Egy dátumra kattintva az azon a napon játszott előadások listája jelenik meg időrendi sorrendben. Az előadások címe mellett látható, hogy hol játsszák az előadást.

3. Jegykiválasztás

Felhívjuk figyelmét, hogy a nézőteres jegykiválasztáshoz Adobe Flash Player szükséges. Amennyiben az ön böngészője nem jeleníti meg a nézőteret és/vagy szektorokat, kérjük, telepítse az ingyenes Adobe Flash Player programot.

Nézőteres kiválasztás
Azon előadások esetében, ahol a jegyek helyre szólnak a nézőtéren, a tallózókban az előadás neve mellett a „Jegyvásárlás” szöveg jelenik meg. Erre kattintva megjelenik a nézőtér, vagy egyes előadóhelyeknél a választható szektorok.

Szektoros jegykiválasztás
A zöld színnel jelzett szektorokba vásárolható még szabad jegy. A szektor kiválasztása után a választott szektor nézőtere jelenik meg, míg a szektornézet a jobb alsó sarokban továbbra is látható kicsiben. Itt továbbra is látható, hogy mely szektorokban van még szabad jegy (zöld), mely szektorban nincs már megvásárolható jegy (piros), és hogy melyik szektort választotta ki (szürke). A megjelenített nézőtéri alaprajz a nagyító/kicsinyítő és iránygombokkal állítható a kívánt méretre. Ha mégsem a kiválasztott szektorban szeretne jegyet vásárolni, a szektornézet kicsinyített képére, vagy a balalsó részen található „Szektorok” gombra kattintva térhet vissza a szektornézethez.

Hely kiválasztása
Ha nem szektoros a nézőtér, vagy már kiválasztottuk a kívánt szektort, a nézőtér részletes képét láthatjuk. Itt megtekintheti és ki is választhatja az önnek tetsző székekre megvásárolható (zöld színnel jelzett) jegyeket. Ha a nézőtéren a kurzort rávezeti a székre, megtekintheti az aktuális jegy, illetve székinformációkat a megnyíló szövegablakban. Ha az ön által kiválasztott székekre kattint, azok színe szürkére változik, és a jegy az ön kosarába kerül. A kosárba tétel után 15 perc áll rendelkezésére, hogy a jegyét megvásárolja. A hátralévő időt egy óra jelzi a nézőtér bal felsőrészén. A 15 perc leteltéig további jegyeket tehet a kosárba. A nézőtéri rajzon a kosárba tett jegy kijelölése újabb kattintással megszüntethető. Ha már nem kíván további jegyeket a kosarába tenni, kattintson a nézőtér alatt található „Kosárba” gombra. A weboldal bármely részén böngészik, a jobb felső sarokban található kosár ikon megnyomásával is a kosarához juthat, és megnézheti, milyen jegyeket tett eddig a kosárba.

Érkezési sorrendes jegyvásárlás
Amennyiben a nézőtér nem számozott ülésrendes - tehát az előadásra szóló jegyekkel érkezési sorrendben foglalhatja el helyét -, abban az esetben a "Legjobb jegy" szöveg jelenik meg az előadás címe mellett a listában. Az előadásokra a kívánt jegy-darabszám megadásával helyezhet el jegyeket kosarába. A kosárba helyezhető jegyek száma maximum 10 db.

Elfogyott jegyek
Amennyiben egy előadás mellett az „Elfogyott”, illetve „Kérjük, érdeklődjön a jegypénztárban” felirat olvasható, online rendszerünkben sajnos nincs több megvásárolható jegy.

4. Kedvezmények

Az adott esemény szervezője jogosult kedvezmények meghatározására a jegyárból. A kosár felületen található kedvezmény ablakban választhatja ki a kedvezményt, melynek kiválasztása után a rendszer automatikusan módosítja a jegyárat. A kedvezmény hozzárendelés jegyenként történik. Egyes helyszíneknél – pl. akciós időszakban – automatikus a kedvezmény. Fizetés előtt minden esetben győződjön meg róla, hogy megfelelő áron vegye meg a jegyeket, mert a vásárlás után a jegyek visszaváltására, illetve a kedvezmények utólagos érvényesítésére nincs lehetőség. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kedvezményt jogosulatlanul igénybe vevőket a helyszínen kötelezik a teljes jegyár megfizetésére.

5. A kosár használata

A kosárban egymás alatt felsorolva láthatja az ön által kiválasztott jegyeket. Látható a kiválasztott előadás címe, az előadóhely, az időpont, és a kiválasztott szék (illetve választott szektor, ha van). A részletes jegyinformáció mellett a jegy ára, a kezelési költség ára, és a kettő összege látható. A jegyek alatt látható a fizetendő végösszeg. Kérjük, figyelmesen nézze át a kosarát, mielőtt a fizetés gombra kattint! A megvásárolt jegyeket sem cserélni sem visszaváltani nem tudjuk! Amennyiben egy jegyet törölni szeretne a kosárból, kattintson a jegy bal oldalán lévő „Törlés” gombra. Ha a kosárban lévő összes jegyet törölné, kattintson a bal felső részen található „Törlés” alatt lévő „Mind” gombra.

6. A szolgáltatás díja

terms_szolgdij_text

7. Fizetés

Fizetési oldalunkon keresztül fizethet bankkártyával, az OTP Bank által nyújtott szolgáltatás segítségével. Minden vásárlói adatot a nemzetközi szabványoknak megfelelő, biztonságos, 128 bites SSL titkosítással védetten kezelünk.

Tranzakcióra alkalmas bankkártyák:

• Visa: (dombornyomott)
• MasterCard: (dombornyomott)
• American Express: (dombornyomott)
• Electron: (nem dombornyomott) Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ön Electron kártyáját kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, Ön természetesen fizethet kártyájával internetes áruházunkban. Pontos információért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz! Az OTP Bank által kibocsátott kártyák elfogadhatók.
• Maestro: Bármely bank által kibocsátott Maestro kártya elfogadható. Az elfogadás feltétele, hogy az Ön kártyáját kibocsátó bank is támogassa a Maestro kártyák e-commerce tranzakciókra történő felhasználhatóságát. Kérjük, konzultáljon a bankjával! Amennyiben az ön kártyáján szereplő kártyaszám csak 10 jegyből áll, a 675761 számsort legyen szíves először beírni, és ezt követően a kártyáján szereplő 10 jegyű számot.

A kézbesítés módjának kiválasztása után nyomja meg a „Fizetés” gombot. A Fizetés oldalra jut, itt kell megadnia a bankkártyás fizetéshez szükséges információkat, illetve házhozszállítás esetén a szállítási címet. Az adatlapot kérjük pontosan kitölteni. Minden mező kitöltése kötelező.

A bankkártya adatok megadásánál az alábbiakra szeretnénk felhívni a figyelmet:

Kártyán szereplő név: A bankkártyán található kártyatulajdonos személynevét adja meg!
Bankkártya-szám: A kártyán található 16 karakterű sorszámot írja be, szóközök és kötőjelek nélkül. Amennyiben olyan OTP Maestro típusú kártyát használ, melynek 10 jegyű kártyaszáma van, kérjük a 675761 sorszámot írja be a kártyán található karakterek elé! Figyelem! A bankkártya-szám nem azonos a bankszámlaszámmal!
Lejárati dátum: A kártyán hónap/év formátumban van feltüntetve a lejárati dátum (pl. 10/09 - 2009. október). Kérjük, a lenyitható ablakokból válassza ki az ön kártyájának érvényességi dátumát!
Ellenőrző kód: Más néven CVC2. A dombornyomott kártyákon (Visa Classic, MasterCard és American Express) mindig van ellenőrző kód. Más kártyatípusokon is lehet. A kártya hátoldalán a tulajdonosi aláírás felett/alatt/mellett található számsor utolsó 3 karaktere adja ezt a kódot. Amennyiben kártyája rendelkezik CVC2 kóddal, kérjük a fizetéskor adja meg!

A tranzakció lebonyolítására alkalmas bankkártyákról alább, a Biztonságos bankkártya-tranzakciók pontban található bővebb információ. A tranzakció sikeréről a rendszer a „Fizetés” gomb megnyomását követő 5-10 másodpercen belül értesíti önt. Az adatlapon megadott e-mail címre a Rendszer azonnali visszaigazolást küld, amelyen megtalálhatók a vásárolt jegyek paraméterei.


Időnként banki hiba miatt, vagy kártya-probléma esetén a fizetési folyamat 2-5 percig is eltarthat, illetve a bank a tranzakciót megszakíthatja vagy visszautasíthatja. Amennyiben hiba lépett fel a fizetés során, kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat! Ne indítsa újra a vásárlást, mert lehetséges, hogy a jegytranzakció végigfutott csak a banki visszajelzés és értesítés nem érkezik meg megfelelően!

8. A vásárlás visszaigazolása

A sikeres vásárlásról automatikusan értesíti önt e-mailben a rendszer. Ha ezt a visszaigazolást 1 órán belül nem kapja meg, kérjük, NE kezdeményezzen újabb vásárlást, hanem hívja a 266-0000 telefonszámot, vagy küldjön email-t az interticket@interticket.hu címre. A visszaigazolást kérésre újra elküldjük. A vásárlás sikeres lebonyolítása nem függ a visszaigazolás megküldésétől. Kommunikációs hiba is okozhatja, hogy ön nem kap visszaigazolást. Ez esetben is kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal!

9. Elállás a vásárlástól

Ön a „Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakíthatja a vásárlását. Ezt követően azonban Ön a jegyet megvásárolta és a 17/1999. (II.5.) kormányrendelet 1. §. (4) b) bekezdése alapján a vásárlástól való elállási jog nem illeti meg.

10. Jegyek átvétele, a kézbesítés módja

Elektronikus utalvány
Az elektronikus utalvány választása esetén a vásárlást követően egy a vásárlását igazoló e-mailt küldünk a megadott e-mail címre. A levélben elküldjük a megvásárolt jegyek részletes adatait, és egy utalványazonosítót (formátum: név1234). Kérjük, ezt az e-mailt nyomtassa ki! Az előadás napján az előadóhely pénztárában a kinyomtatott e-mail felmutatásával kapja meg a megvásárolt jegyeket.

PDF utalvány
A PDF utalvány hasonlóan működik, mint az elektronikus utalvány. Ebben az esetben – a rendezvényszervező kérése szerint - egy PDF dokumentumot küldünk a megadott e-mail címre. A PDF dokumentum megnyitásához Adobe Reader programra van szükség, mely ingyenesen letölthető. Kérjük, a PDF-et nyomtassa ki, és vigye magával az előadásra! A kinyomtatott utalványt az előadóhely pénztárában mutassa be. Az utalványban szereplő vonalkód azonosítása után adja ki a színház a jegyeket.

e-Ticket
Az e-Ticketet szintén e-mailben küldjük el. Kérjük, minden megvásárolt jegyhez egyenként nyomtassa ki az elküldött PDF dokumentumot! A PDF dokumentum megnyitásához Adobe Reader programra van szükség, mely ingyenesen letölthető. Az e-Ticket egy teljes értékű elektronikus jegy. Az e-Ticketen lévő számsor és vonalkód a rendeléssel kapcsolatos összes információt tartalmazza. Segítségével beazonosítható a jegy, ezért nincs szükség egyéb biztonsági jelre. A vonalkódot a rendezvény helyszínén belépéskor elektronikusan ellenőrzik. Felhívjuk figyelmét, hogy az e-Ticket önmagában érvényes és jogosít fel a belépésre. Semmilyen körülmények között ne engedje, hogy illetéktelen személy másolatot készítsen az ön e-Ticketjéről. Mivel a vonalkód-olvasó rendszer nem lát különbséget másolt és eredeti vonalkód között, ezért mindig az ELSŐ lehúzott e-Ticketet fogadják el eredeti jegynek. Minden további, azonos vonalkóddal rendelkező e-Ticket másolatnak, azaz érvénytelen jegynek minősül.

11. Elmaradt előadások

A rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a rendezvényszervező kötelezettsége. A rendezvényszervező neve és más azonosítási adatai a belépőjegy elülső oldalán szerepelnek. Ennek megfelelően a nem vállalunk semmilyen felelősséget a megvásárolt belépőjeggyel látogatott rendezvény megtartása, illetve az azon fellépő művészek, sportolók, stb. előadásának illetve részvételének minősége, a rendezvény lebonyolítása kapcsán.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a rendezvény esetleges elmaradása esetén Önt tájékoztassuk és a jegyek visszaváltását elősegítsük. Ugyanakkor Önnek tudnia kell, hogy a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a rendezvény szervezője dönti el és a jegyek visszaváltásáért is a rendezvény szervezője a felelős. Önt a vásárláskor megadott telefonszámon, illetve e-mail címen értesítjük a jegy visszaváltásának vagy további felhasználásának lehetőségeiről, amint azokat hivatalos formában megkaptuk a rendezvény szervezőjétől.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szállítási költség az előadás elmaradása esetén nem kerül visszatérítésre. A kezelési költség az előadás elmaradása esetén visszatérítésre kerül.

12. Adatainak tárolása, védelme

Az InterTicket Kft. a vásárláskor megadott személyes adatokat az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően kezeli. Az adatok védelemre vonatkozó további szabályokat találhat az Általános Szerződési Feltételekben.

13. Telefonos, internetes ügyfélszolgálatok

Amennyiben a vásárlással kapcsolatban problémája, kérdése merül fel, a Szolgáltató ügyfélszolgálatát itt érheti el:

Munkanapokon 9.00-20.00 óra között: (06-1) 266-0000
E-mail cím: interticket@interticket.hu
Hétvégén, ünnep- és munkaszüneti napokon, az alábbi telefonszámon kérhet segítséget, tájékoztatást: 06-30-29-29-253. Az ügyeleti szám 10-19 óráig hívható. Az e-maileket hétvégén, munkaszüneti- és ünnepnapokon nem kezeljük.

Köszönjük, hogy elolvasta a tájékoztatót! 
Készítette: NeoSoft
Fel